Browsing: 전통강원

자운식참주서신 慈雲式懺主書紳 준식 참주가 띠에 쓴 경계의 글 慈雲式懺主書紳知白아, 汝知日之所爲하야害善之法은 偏宜遠之하고 損惡之道는 益其用之니라.口無自伐하며 心無自欺하고 勿抱內蠹하며…

八溢聖解脫門禮佛者는 敬佛之德也요 念佛者는 感佛之恩也요 持戒者는 行佛之行也요 看經者는 明佛之理也요 坐禪者는 達佛之境也요 參禪者는 合佛之心也요 得悟者는 證佛之道也요 說法者는…

청나라 2세 세조의 연호는 순치이다. 18년간 (1644~1661) 제위하였으며,1661년 1월 사망한 것으로 기록되었는데, 순치황제가 지었다는 출가시가…

<歸 敬 頌>稽首唯識性과 滿分淸淨者하노니 我今釋彼說함은 利樂諸有情이니다.계수유식성과 만분청정자하노니 아금석피설함은 이락제유정이니다.<本 頌> <본 송>由假說我法으로 有種種相轉하니라. 彼 依識…

15 묘법연화경 여래수량품 제16 如來壽量品 第十六 如來壽量品 第十六大唐罽賓三藏佛陀多羅 譯自我得佛來의 所經諸劫數는無量百千萬 億載阿僧祗라常說法敎化가 無數億衆生하야令入於佛道호니 爾來無量劫이라.爲度衆生故로 方便現涅槃이나而實不滅度하야 常住此說法하노라我常住於此하야…