Browsing: 법화경

15 묘법연화경 여래수량품 제16 如來壽量品 第十六 如來壽量品 第十六大唐罽賓三藏佛陀多羅 譯自我得佛來의 所經諸劫數는無量百千萬 億載阿僧祗라常說法敎化가 無數億衆生하야令入於佛道호니 爾來無量劫이라.爲度衆生故로 方便現涅槃이나而實不滅度하야 常住此說法하노라我常住於此하야…

관세음보살보문품 이시 무진의보살 즉종좌기 편단우견 합장향불 이작시언 “세존 관세음보살 이하인연 명관세음” 불고 무진의보살“선남자 약유 무량백천만억 중생 수제고뇌 문시관세음보살…