Browsing: 마음수련

長蘆慈覺賾禪師坐禪儀學般若菩薩은 先當 [起大悲心하야 發弘誓願하며 精修三昧하야 誓度衆生이요] 不爲一身하야 獨求解脫이니라爾乃放捨諸緣하야 休息萬事하고 身心一如하야 動靜無間하며 量其飮食하야 不多不小하고 調其睡眠하야 不節不恣니라欲坐禪時어든…

八溢聖解脫門禮佛者는 敬佛之德也요 念佛者는 感佛之恩也요 持戒者는 行佛之行也요 看經者는 明佛之理也요 坐禪者는 達佛之境也요 參禪者는 合佛之心也요 得悟者는 證佛之道也요 說法者는…