Browsing: 경책모음

孤山圓法師勉學篇並序 中人之性은 知務學而或墮於學일새 乃作勉學하노라 勉學上嗚呼라 學不可須臾怠며 道不可須臾離라 道由學而明이어니 學可怠乎며 聖賢之域에 由道而至어니 道可離乎아 肆 凡民之學이 不怠면…

자운식참주서신 慈雲式懺主書紳 준식 참주가 띠에 쓴 경계의 글 慈雲式懺主書紳知白아, 汝知日之所爲하야害善之法은 偏宜遠之하고 損惡之道는 益其用之니라.口無自伐하며 心無自欺하고 勿抱內蠹하며…

八溢聖解脫門禮佛者는 敬佛之德也요 念佛者는 感佛之恩也요 持戒者는 行佛之行也요 看經者는 明佛之理也요 坐禪者는 達佛之境也요 參禪者는 合佛之心也요 得悟者는 證佛之道也요 說法者는…

한 물건有一物於此하니 從本以來로 昭昭靈靈하야 不曾生 不曾滅이라 名不得 狀不得이로다.佛祖出世하사 無風起浪이로다.然이나 法有多義하며 人有多機하야 不妨施設이로다.强立 種種名字하야 惑心 惑佛…